§ 1
Warunki przynależności do KK „Wilki Morskie”:

 • pozytywny wynik testów sprawnościowych, przeprowadzonych przez trenera Klubu,
 • zgoda trenera prowadzącego zespół,
 • zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych,
 • brak przeciwskazań lekarskich do uprawiania sportu, aktualne badania lekarskie,
 • zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu,
 • bieżące opłacanie składek członkowskich,
 • posłuszeństwo trenerom i opiekunom,
 • kultura osobista i zdyscyplinowanie,
 • każdy nowy zawodnik początkowo przyjmowany jest na okres próbny 5-ciu miesięcy (jeden semestr szkolny), po tym czasie trener ocenia jego przydatność do zespołu.

§ 2
Prawa i obowiązki członka klubu

Członek klubu ma prawo do:

 • uczestniczenia w zajęciach i imprezach sportowych, klubowych, ligowych i innych reprezentując wyłącznie barwy KK „Wilki Morskie”,
 • reprezentowania innej organizacji sportowej w zawodach pod warunkiem uzyskania zgody, od kierownictwa klubu,
 • pomocy lekarskiej i rehabilitacyjnej, w miarę możliwości klubu,
 • korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,
 • zgłaszania propozycji lub wniosków wobec władz Klubu,
 • zwolnienia z części, bądź całości opłat na pisemny wniosek rodzica, który będzie rozpatrzony przez zarząd klubu (w szczególności chodzi o składki członkowskie, opłaty za zgrupowania i turnieje), wysokość dofinansowania zależy od sytuacji materialnej zawodnika oraz od bieżącej kondycji finansowej Klubu,
 • rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją z bycia członkiem Klubu,
 • mają ponadto prawo do pomocy w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych (w zależności od posiadanej klasy sportowej) przez udzielanie pomocy w nauce w okresach intensywnego szkolenia podczas treningu, zawodów i zgrupowań sportowych,
 • udzielania innej pomocy (w zależności od posiadanej klasy sportowej), również finansowej, w postaci stypendium sportowego, nagród i premii za osiągane wyniki sportowe oraz zapomóg.

Obowiązki członka KK „Wilki Morskie”:

 • dbanie o sprawność fizyczną i systematyczne podnoszenie umiejętności koszykarskich,
 • prowadzenie sportowego trybu życia oraz dbałość o swój stan zdrowia,
 • akceptacja całkowitego zakazu używania środków psychoaktywnych, a w szczególności narkotyków, dopalaczy, nikotyny i alkoholu,
 • posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej,
 • opłacanie comiesięcznej składki członkowskiej,
 • przejawianie troski o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste, kolegów, koleżanek i rywali sportowych,
 • kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek (obowiązek ten dotyczy zachowania się w szkole, na zajęciach sportowych, meczach i obozach),
 • ścisłe przestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad uczciwej i czystej walki w sportowym współzawodnictwie,
 • wykonywanie poleceń wydanych przez trenerów i bez zgody trenera nie opuszczanie miejsca zajęć,
 • informowanie trenerów o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach,
 • dbanie o powierzony sprzęt sportowy,
 • godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 • uczestnictwo w akcjach promocyjnych i reklamowych Klubu,
 • punktualne, rzetelne i sumienne uczestnictwo w treningach zawodach i innych formach realizacji procesu szkoleniowo-wychowawczego,
 • uczestniczyć w barwach klubowych we wszystkich ustalonych przez Klub zawodach i imprezach sportowych,
 • posiadanie odpowiedniego stroju treningowego,
 • pomoc (w ramach swoich możliwości) innym zawodnikom Klubu,
 • propagowanie koszykówki,
 • pozyskiwanie nowych członków Klubu,
 • wykonywanie różnych czynności i prac na rzecz Klubu,
 • stosowanie się do postanowień Statutu, uchwał i decyzji Klubu oraz władz zwierzchnich,
 • uczestniczenie (stosownie do możliwości) w imprezach organizowanych przez Klub,
 • posiadanie licencji zezwalającą na uprawianie koszykówki wydaną przez odpowiednie władze sportowe.

 

§ 3
Warunki uczestnictwa w zawodach i obozach sportowych:

 • decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów ligowych podejmuje trener prowadzący zespół,
 • zawodnik ma obowiązek startu w zawodach ligowych, do których został powołany,
 • koszt wyjazdu na zawody ligowe ponosi Klub,
 • w przypadku powołania zawodnika do zawodów poza rozgrywkami ligowymi, innymi niż turnieje Mistrzostw Polski ( turnieje okolicznościowe i inne zawody ) koszty udziału pokrywa zawodnik,
 • w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach powołanego zawodnika, Klub ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z organizacją udziału w zawodach,
 • zawodnik ma obowiązek występowania podczas zawodów w stroju klubowym,
 • wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera, odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez trenera,
 • w okresie wakacji i ferii zimowych Klub organizuje obozy szkoleniowe, w których uczestnictwo jest obowiązkowe,
 • zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w obozie jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga zgody trenera,
 • koszty uczestnictwa w obozie treningowym pokrywa zawodnik.

§ 4
Nagrody

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną pracę na rzecz rozwoju Klubu oraz za wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani:

 • pochwałą ustną lub pisemną,
 • dyplomem uznania,
 • pismem pochwalnym,
 • wręczeniem proporczyka Klubu,
 • przyznaniem medalu pamiątkowego Klubu
 • nagrodą rzeczową lub pieniężną.

Nagrody przyznawane mogą być na wniosek trenerów lub członków Zarządu Klubu.  Wnioski o nagrody zatwierdza Zarząd Klubu.

 

§ 5
Kary

Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Klubu i złamanie regulaminu Klubu przewiduje się następujące kary:

 • upomnienie ustne,
 • polecenie wykonania prac społecznych na rzecz Klubu,
 • pisemnej nagany,
 • czasowego zawieszenia (dyskwalifikacji) w prawach zawodnika na okres do jednego roku,
 • pozbawienie członkostwa Klubu.

O ukaranie członka Klubu wnioskują trenerzy lub członkowie Zarządu Klubu.  Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do obwinionego prowadzone jest komisyjnie, a decyzje podejmowane są kolegialnie przez Zarząd Klubu.  Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania kary.

§ 6
Zmiana barw klubowych

Warunki przejścia do innego klubu koszykówki określają przepisy PZKosz. W celu zmian barw klubowych zawodnik Klubu zobowiązany jest do:

 • złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmian barw klubowych,
 • przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika,
 • zdania sprzętu sportowego do trenera prowadzącego,
 • rozliczenie finansowe z klubem,
 • uzyskania zgody Zarządu KK „Wilki Morskie”,  na zmianę barw klubowych.

Zawodnik wykluczony z Klubu z powodów dyscyplinarnych przez okres jednego roku nie może reprezentować barw innego klubu koszykówki.


§ 7
Postanowienia końcowe:

 1. Informacja o zmianie regulaminu zostanie każdorazowo podana do wiadomości poprzez umieszczenie, w sposób czytelny, na stronie internetowej Klubu.
 2. Zawodnicy i rodzice lub opiekunowie prawni, mają prawo wystąpić, w formie pisemnej, do Zarządu Klubu z prośbą wyjaśnienia kwestii spornych, bądź niejasnych wynikających z zapisów regulaminu.
 3. Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez zawodników Klubu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu KK „Wilki Morskie”.
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu KK „Wilki Morskie”.

Darowizna na cele statutowe na rzecz Wilków Morskich !

Wpłacając darowiznę na rzecz naszego klubu odliczysz sobie od podatku dochodowego od 6 do 10% !

Wilki Morskie działają w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki temu kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym (PIT-37 lub PIT-36).

Dowiedz się więcej...

Rozgrywki dziewcząt

Tabele rozgrywek

Juniorki ( u18k)

Juniorki (u18k) 2016/2017

# Zespół M Pkt +/-
1 ENEA AZS Poznań 12 24 384
2 One Team Ostrów Wielkopolski 12 21 207
3 MUKS Poznań 12 20 223
4 XDemon Tęcza Leszno 11 16 6
5 Ostrovia Ostrów Wielkopolski 12 16 -192
6 Kusy Wilki Morskie Szczecin 11 14 -138
7 MKS MOS Konin 12 12 -490

Kadetki (u16k)

Kadetki (u16k) 2016/2017

# Zespół M Pkt +/-
1 Olimpijczyk Drawsko Pom 8 15 264
2 Grom Turowo 8 14 70
3 Kusy Wilki Morskie Szczecin 8 13 259
4 Szesnastka Koszalin 8 9 -330
5 Kusy Wilki Morskie Szczecin II 8 8 -263

Młodziczki (u14k)

Młodziczki (u14k) 2016/2017

# Zespół M Pkt +/-
1 XDemon Tęcza Leszno 8 16 138
2 MUKS Poznań 8 12 28
3 KSKK Koszalin 8 12 -19
4 ENEA AZS Poznań 8 11 -46
5 Kusy Wilki Morskie Szczecin 8 9 -101

Najbliższe mecze i wyniki

Juniorki ( u18k)

Kadetki (u16k)

Kadetki młodsze (u15k)

Młodziczki (u14k)

Rozgrywki chłopców

Tabele rozgrywek

Kadeci (u16m)

Kadeci (u16m) 2016/2017

# Zespół M Pkt +/-
1 Spójnia Stargard 14 28 621
2 Żak Koszalin 13 24 695
3 Spójnia Stargard 14 21 -105
4 Bombardier Szczecin 14 21 -104
5 Basket Koszalin 14 21 -200
6 Herkules Białogard 13 18 -100
7 Żak Koszalin II 14 16 -387
8 Wilki Morskie Szczecin 14 16 -420

Młodzicy (u14m)

Młodzicy (u14m) 2016/2017

# Zespół M Pkt +/-
1 Ochota Warszawa 3 6 43
2 Wilki Morskie Szczecin 3 5 -26
3 WKK Wrocław 3 4 2
4 MOSM Bytom 3 3 -19

Młodzicy młodsi (u13m)

Młodzik młodszy (u13m) 2016/2017

# Zespół M Pkt +/-
1 Wilki Morskie SP16 Szczecin 12 23 396
2 Żak Koszalin 11 21 398
3 Wilki Morskie SP35 Szczecin 12 20 218
4 Basket Koszalin 11 17 259
5 Kotwica 50 Kołobrzeg 12 16 -169
6 Spójnia Stargard 12 14 -363
7 King BC Szczecin 12 12 -739

Najbliższe mecze i wyniki

Kadeci (u16m)

Młodzicy (u14m)

Młodzicy młodsi SP16 ( u13m )

Młodzicy młodsi SP35 ( u13m )

Początek strony