Regulamin zawodnika klubu Wilki Morskie Szczecin
§ 1
Warunki przynależności do KK „Wilki Morskie”:
 • pozytywny wynik testów sprawnościowych, przeprowadzonych przez trenera Klubu,
 • zgoda trenera prowadzącego zespół,
 • zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu, aktualne badania lekarskie,
 • zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu,
 • bieżące opłacanie składek członkowskich,
 • posłuszeństwo trenerom i opiekunom,
 • kultura osobista i zdyscyplinowanie,
 • każdy nowy zawodnik początkowo przyjmowany jest na okres próbny 5-ciu miesięcy (jeden semestr szkolny), po tym czasie trener ocenia jego przydatność do zespołu.
§ 2
Prawa i obowiązki członka klubu

Członek klubu ma prawo do:

 • uczestniczenia w zajęciach i imprezach sportowych, klubowych, ligowych i innych reprezentując wyłącznie barwy KK „Wilki Morskie”,
 • reprezentowania innej organizacji sportowej w zawodach pod warunkiem uzyskania zgody, od kierownictwa klubu,
 • pomocy lekarskiej i rehabilitacyjnej, w miarę możliwości klubu,
 • korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,
 • zgłaszania propozycji lub wniosków wobec władz Klubu,
 • zwolnienia z części, bądź całości opłat na pisemny wniosek rodzica, który będzie rozpatrzony przez zarząd klubu (w szczególności chodzi o składki członkowskie, opłaty za zgrupowania i turnieje), wysokość dofinansowania zależy od sytuacji materialnej zawodnika oraz od bieżącej kondycji finansowej Klubu,
 • rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją z bycia członkiem Klubu,
 • mają ponadto prawo do pomocy w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych (w zależności od posiadanej klasy sportowej) przez udzielanie pomocy w nauce w okresach intensywnego szkolenia podczas treningu, zawodów i zgrupowań sportowych,
 • udzielania innej pomocy (w zależności od posiadanej klasy sportowej), również finansowej, w postaci stypendium sportowego, nagród i premii za osiągane wyniki sportowe oraz zapomóg.

Obowiązki członka KK „Wilki Morskie”:

 • dbanie o sprawność fizyczną i systematyczne podnoszenie umiejętności koszykarskich,
 • prowadzenie sportowego trybu życia oraz dbałość o swój stan zdrowia,
 • akceptacja całkowitego zakazu używania środków psychoaktywnych, a w szczególności narkotyków, dopalaczy, nikotyny i alkoholu,
 • posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej,
 • opłacanie comiesięcznej składki członkowskiej,
 • przejawianie troski o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste, kolegów, koleżanek i rywali sportowych,
 • kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek (obowiązek ten dotyczy zachowania się w szkole, na zajęciach sportowych, meczach i obozach),
 • ścisłe przestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad uczciwej i czystej walki w sportowym współzawodnictwie,
 • wykonywanie poleceń wydanych przez trenerów i bez zgody trenera nie opuszczanie miejsca zajęć,
 • informowanie trenerów o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach,
 • dbanie o powierzony sprzęt sportowy,
 • godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 • uczestnictwo w akcjach promocyjnych i reklamowych Klubu,
 • punktualne, rzetelne i sumienne uczestnictwo w treningach zawodach i innych formach realizacji procesu szkoleniowo-wychowawczego,
 • uczestniczyć w barwach klubowych we wszystkich ustalonych przez Klub zawodach i imprezach sportowych,
 • posiadanie odpowiedniego stroju treningowego,
 • pomoc (w ramach swoich możliwości) innym zawodnikom Klubu,
 • propagowanie koszykówki,
 • pozyskiwanie nowych członków Klubu,
 • wykonywanie różnych czynności i prac na rzecz Klubu,
 • stosowanie się do postanowień Statutu, uchwał i decyzji Klubu oraz władz zwierzchnich,
 • uczestniczenie (stosownie do możliwości) w imprezach organizowanych przez Klub,
 • posiadanie licencji zezwalającą na uprawianie koszykówki wydaną przez odpowiednie władze sportowe.
§ 3
Warunki uczestnictwa w zawodach i obozach sportowych:
 • decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów ligowych podejmuje trener prowadzący zespół,
 • zawodnik ma obowiązek startu w zawodach ligowych, do których został powołany,
 • koszt wyjazdu na zawody ligowe ponosi Klub,
 • w przypadku powołania zawodnika do zawodów poza rozgrywkami ligowymi, innymi niż turnieje Mistrzostw Polski ( turnieje okolicznościowe i inne zawody ) koszty udziału pokrywa zawodnik,
 • w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach powołanego zawodnika, Klub ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z organizacją udziału w zawodach,
 • zawodnik ma obowiązek występowania podczas zawodów w stroju klubowym,
 • wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera, odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez trenera,
 • w okresie wakacji i ferii zimowych Klub organizuje obozy szkoleniowe, w których uczestnictwo jest obowiązkowe,
 • zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w obozie jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga zgody trenera,
 • koszty uczestnictwa w obozie treningowym pokrywa zawodnik.
§ 4
Nagrody

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną pracę na rzecz rozwoju Klubu oraz za wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani:

 • pochwałą ustną lub pisemną,
 • dyplomem uznania,
 • pismem pochwalnym,
 • wręczeniem proporczyka Klubu,
 • przyznaniem medalu pamiątkowego Klubu
 • nagrodą rzeczową lub pieniężną.

Nagrody przyznawane mogą być na wniosek trenerów lub członków Zarządu Klubu. Wnioski o nagrody zatwierdza Zarząd Klubu.

§ 5
Kary

Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Klubu i złamanie regulaminu Klubu przewiduje się następujące kary:

 • upomnienie ustne,
 • polecenie wykonania prac społecznych na rzecz Klubu,
 • pisemnej nagany,
 • czasowego zawieszenia (dyskwalifikacji) w prawach zawodnika na okres do jednego roku,
 • pozbawienie członkostwa Klubu.

O ukaranie członka Klubu wnioskują trenerzy lub członkowie Zarządu Klubu. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do obwinionego prowadzone jest komisyjnie, a decyzje podejmowane są kolegialnie przez Zarząd Klubu. Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania kary.

§ 6
Zmiana barw klubowych

Warunki przejścia do innego klubu koszykówki określają przepisy PZKosz. W celu zmian barw klubowych zawodnik Klubu zobowiązany jest do:

 • złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmian barw klubowych,
 • przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika,
 • zdania sprzętu sportowego do trenera prowadzącego,
 • rozliczenie finansowe z klubem,
 • uzyskania zgody Zarządu KK „Wilki Morskie”, na zmianę barw klubowych.

Zawodnik wykluczony z Klubu z powodów dyscyplinarnych przez okres jednego roku nie może reprezentować barw innego klubu koszykówki.

§ 7
Postanowienia końcowe:
 • Informacja o zmianie regulaminu zostanie każdorazowo podana do wiadomości poprzez umieszczenie, w sposób czytelny, na stronie internetowej Klubu.
 • Zawodnicy i rodzice lub opiekunowie prawni, mają prawo wystąpić, w formie pisemnej, do Zarządu Klubu z prośbą wyjaśnienia kwestii spornych, bądź niejasnych wynikających z zapisów regulaminu.
 • Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez zawodników Klubu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu KK „Wilki Morskie”.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu KK „Wilki Morskie”.

Przekaż 1,5% swojego podatku Wilkom Morskim