Statut klubu KK Wilki Morskie Szczecin
Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter organizacyjno- prawny, znaki

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Koszykówki „Wilki Morskie” w skrócie
KK „Wilki Morskie” Szczecin, zwany dalej „Klubem”. Działa jako klub środowiskowy. Korzysta z opieki i pomocy osób prawnych i fizycznych wspierających Klub.

§ 2.
Siedzibą Klubu jest miasto Szczecin, zaś terenem działalności jest Województwo Zachodniopomorskie.

§ 3.
1. Klub działa w oparciu o ogólne obowiązujące przepisy prawa dotyczące stowarzyszeń, związków sportowych i kultury fizycznej, oraz na podstawie przepisów i zleceń wydanych przez władze sportowe Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klub posiada osobowość prawną i jest wpisany do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Klub jest członkiem Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki w Szczecinie, Polskiego Związku Koszykówki w Warszawie oraz może przystępować w charakterze członka do innych związków i stowarzyszeń, jeżeli uzasadnia to interes Klubu, a działalność tych związków i stowarzyszeń odpowiada statutowej działalności Klubu.
3. Klub prowadzi działalność sportową w koszykówce kobiet i mężczyzn. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, której charakter, zakres i formę określają odrębne przepisy. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 4.
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, za wyjątkiem zwrotu kosztów ponoszonych na działalność statutową Klubu, w oparciu o fundusze określone w § 37 statutu.
§ 5.
1. Podmiot gospodarczy i osoby fizyczne wspomagające Klub pod względem finansowym, organizacyjnym tworzą jego Radę Patronacką, z którą współpracuje Klub.
2. Rada Patronacka Klubu jest uprawniona do kontroli zadań sportowych, gospodarki materiałowej i finansowej Klubu w części wykorzystania przez niego środków pochodzących z pomocy tej na rzecz Klubu.
3. Rada Patronacka działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

§ 6.
1. Klub używa pieczęci:
a) podłużnej z napisem:
Klub Koszykówki
„Wilki Morskie”
ul. Wąska 16
71-415 Szczecin
b) okrągłej z napisem :
Klub Koszykówki „Wilki Morskie” Szczecin
c) Flaga klubu ma barwę: lazurowo – srebrną. Proporce, odznaki, znaki i emblematy klubowe oznaczone są napisem:
KK „Wilki Morskie” Szczecin

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7.
Celem Klubu jest prowadzenie szkolenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w koszykówce kobiet i mężczyzn oraz uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych w tej dyscyplinie sportu. Klub ma na celu zwalczanie patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, kursów, obozów i innych zorganizowanych przedsięwzięć o charakterze sportowo – wychowawczym. Ponadto działalność Klubu ma na celu propagowanie, reklamowanie, organizowanie i rozwój koszykówki oraz stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania tego sportu.

§ 8.
Klub realizuje swoje cele przy zachowaniu obowiązujących przepisów poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego taką jak:
1. organizowanie drużyn koszykówki kobiet i mężczyzn – (PKD 9319Z)
2. prowadzenie szkolenia sportowego seniorek, seniorów i innych grup wiekowych – (PKD 8560Z)
3. organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz branie w nich udziału – (PKD 9312Z)
4. zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania koszykówki w postaci: środków finansowych, kadry szkoleniowej, urządzeń i obiektów sportowych, sprzętu sportowego, materiałów szkoleniowych, środków do odnowy biologicznej i masażu sportowego itp. – (PKD 9311 Z)
5. prowadzenie działalności informacyjno – propagandowej i reklamowej w zakresie koszykówki i jej infrastruktury (obiekty, urządzenia, stroje, plansze, wydawnictwa, komunikaty itp.- (PKD 9313Z)
6. współpracę z władzami administracyjnymi i sportowymi w zakresie swojej działalności statutowej – (PKD 9499Z)
7. współpracę z władzami oświatowymi i szkołami w zakresie działalności sportowo-wychowawczej – (PKD 8551Z; PKD 9499Z)
8. zapewnienie wszystkim zawodnikom opieki szkoleniowo-wychowawczej i lekarskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami –(PKD 8560Z)
9. organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych – ( PKD 7912Z)

Rozdział III
Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki

§ 9.
Członkowie Klubu podzielni są na:
1. rzeczywistych,
2. wspierających.
3. kandydatów,
4. honorowych.

§ 10.
Członkiem rzeczywistym i wspierającym (osoby prawne) może zostać każda pełnoletnia osoba, o ile:
a) wniesie do Zarządu Klubu pisemna deklarację lub zgłoszenie,
b) zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu,
c) uiszcza składkę członkowską.

Członek wspierający nie ma obowiązku brania czynnego udziału w pracach klubu. Oprócz uiszczania składek członkowskich może on w różnych formach świadczyć pomoc na rzecz Klubu.

§ 11.
Członkiem kandydatem może być każda osoba niepełnoletnia o ile spełni warunki wymienione w § 10 oraz przedstawi pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych). Młodzież szkolna może być objęta działalnością Klubu za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).

§ 12.
1. Godność członka honorowego Klubu nadaje Zarząd Klubu osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla Klubu,
2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki rzeczywistych członków Klubu.

§ 13.
1. Członkowie klubu mają prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich zebraniach Klubu, oraz zgłaszać na nich uwagi i wnioski dotyczące działalności Klubu,
b) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Klubu, za wyjątkiem osób niepełnoletnich,
c) uczestniczyć we wszystkich formach działalności prowadzonej przez Klub, oraz korzystać z jego obiektów, urządzeń i sprzętu,
d) uprawiać dyscyplinę sportową prowadzoną przez Klub.
2. Członkowie Klubu będący zawodnikami w zależności od posiadanej klasy sportowej mają ponadto prawo do pomocy w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych przez:
a) udzielanie pomocy w nauce w okresach intensywnego szkolenia podczas treningu, zawodów i zgrupowań sportowych,
b) udzielanie innej pomocy, również finansowej, w postaci stypendium sportowego, nagród i premii za osiągane wyniki sportowe oraz zapomóg.

§ 14.
1. Członkowie Klubu są zobowiązani do:
a) propagowania koszykówki, pozyskiwania nowych członków Klubu, oraz wykonywania różnych czynności i prac na rzecz Klubu,
b) brania czynnego udziału w pracach Klubu, stosowania się do postanowień Statutu, uchwał i decyzji Klubu oraz władz zwierzchnich,
c) dbania o dobre imię Klubu, prowadzenia nienagannego i sportowego trybu życia, oraz utrzymywania i podnoszenia sprawności i tężyzny fizycznej,
d) regularnego opłacania składek członkowskich,
e) chronienia i szanowania sprzętu i urządzeń Klubu oraz zwalczania przejawów marnotrawstwa,
f) uczestniczenia – stosownie do możliwości – w imprezach organizowanych prze Klub,
2. Członkowie Klubu – zawodniczki i zawodnicy mają ponadto obowiązek:
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w treningach, zawodach i innych formach realizacji procesu szkoleniowo-wychowawczego,
b) uczestniczyć w barwach klubowych we wszystkich ustalonych przez Klub zawodach i imprezach sportowych,
c) ściśle przestrzegać regulaminów i przepisów sportowych, oraz zasad uczciwej i czystej walki w sportowym współzawodnictwie,
d) przejawiać troskę o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste, kolegów, koleżanek i rywali sportowych,
e) prowadzić nienaganny, sportowy tryb życia,
f) reprezentować kraj w międzynarodowych imprezach sportowych,
g) posiadać licencję zezwalającą na uprawianie koszykówki wydaną przez odpowiednie władze sportowe,
3. Szczegółowe prawa i obowiązki zawodnika (czki) w tym status zawodnika (czki) określają odpowiednie przepisy i regulaminy wydane przez władze Polskiego Związku Koszykówki.

§ 15.
Członkowie Klubu, którzy nie ukończyli 18 lat posiadają wszystkie prawa i obowiązki wymienione w § 13 i § 15, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania nad uchwałami.

§ 16.
Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
a) złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Klubu,
b) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu większością 2/3 głosów, które może nastąpić w przypadku popełnienia czynu niegodnego członka, działania na szkodę Klubu, nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminu i przepisów władz nadrzędnych, oraz niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
c) utraty zdolności do czynności prawnych,
d) śmierci członka.

§ 17.
1. Od decyzji Zarządu Klubu pozbawiającej członkostwa Klubu oraz odmowy przyjęcia na członka zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Wlanego Zgromadzenia. Odwołanie winno być złożone na piśmie w terminie 30 dni od ogłoszenia decyzji. Za datę ogłoszenia decyzji przyjmuje się osobiste pokwitowanie odbioru decyzji względnie datę stempla pocztowego listu doręczonego za pośrednictwem poczty lub datę nadania faksu bądź datę przesłania decyzji pocztą elektroniczną.
2. Zainteresowany ma również prawo odwoływania się do właściwych organów władz sportowych w trybie przewidzianym dla tych organów.

§ 18.
Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną pracę na rzecz rozwoju Klubu oraz za wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, pismem pochwalnym, wręczeniem proporczyka Klubu, przyznaniem medalu pamiątkowego Klubu oraz nagrodą rzeczową lub pieniężną.

§ 19.
1. Za nie przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów, zarządzeń, uchwał i poleceń władz Klubu mogą być wymierzone członkom Klubu następujące kary: pisemnej nagany, czasowego zawieszenia (dyskwalifikacji) w prawach zawodnika, szkoleniowca lub działacza sportowego na okres do jednego roku, pozbawienie członkostwa Klubu.
2. Kara orzekana w stosunku do szkoleniowca lub działacza sportowego może polegać również na zakazie pełnienia funkcji statutowych w Klubie, oraz zakazie sprawowania funkcji kierownika ekipy, zgrupowania, obozu itp.

Rozdział IV.
Władze Klubu.

§ 20.
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, lub jawnym. O sposobie głosowania decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

§ 21.
1. Najwyższą władzą klubu jest Walne Zgromadzenie. Biorą w nim udział członkowie Klubu.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie o charakterze zwyczajnym zwołuje Zarząd Klubu raz na 4 lata. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej skierowane do Zarządu klubu,
c) na pisemne żądanie co najmniej 50 % + 1 członków Klubu.

§ 22.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. wybór Zarządu i Prezesa Klubu oraz Komisji Rewizyjnej,
2. podejmowanie uchwał o kierunkach działalności Klubu na kolejnych kadencję,
3. rozpatrywanie wyników działalności Zarządu Klubu,
4. ustalanie ramowej organizacji Klubu,
5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach pozbawienia członkostwa Klubu i odmowy przyjęcia na członka,
6. podejmowanie uchwał w sprawach likwidacji Klubu, zmiany statutu oraz zmiany nazwy Klubu,
7. udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu,
8. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
9. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, oraz wniesionych przez Zarząd Klubu, Komisję Rewizyjną i członków Klubu,
10. podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Klubu do związków i stowarzyszeń sportowych, oraz w zakresie wystąpienia z tych związków i stowarzyszeń,
11. nadawanie tytułu honorowego Prezesa Klubu.

§ 23.
Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Klubu w składzie od 3 do 13 osób, w tym imiennie Prezesa Klubu oraz Komisję Rewizyjną w składzie trzech osób.

§ 24.
Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w pierwszym terminie jest wymagana obecność przynajmniej 50 % + 1 członków Klubu. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie podejmuje prawomocne uchwały bez względu na ilość obcych członków Klubu.

§ 25.
Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykła większością głosów, za wyjątkiem:
1. zmiany statutu,
2. likwidacji Klubu,
które to sprawy wymagają kwalifikowanej 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej 50 % + 1 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 26.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym:
1. osoby zaproszone,
2. przedstawiciele władz i związków sportowych,
3. przedstawiciele Rady Patronackiej nie będący członkami Klubu.

§ 27.
Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący wybrany według zasad ustalonych w regulaminie obrad.

§ 28.
Zasady kampanii sprawozdawczo – wyborczej i regulamin wyborów ustala Zarząd Klubu.

§ 29.
1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Klubu i składa się od 3 do 13 członków.
2. Zarząd Klubu na wniosek Prezesa Klubu, na swoim pierwszym posiedzeniu ustanawia kierownika (dyrektora) Klubu, oraz powołuje ze swego składu Wiceprezesów Klubu, sekretarza Zarządu i skarbnika Klubu, zaś pozostałym członkom Zarządu ustala zakresy ich działalności.

§ 30.
1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 31.
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. powołanie nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ogólnego składu Zarządu wybranego na Walnym Zgromadzeniu,
2. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia oraz wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,
3. reprezentowanie Klubu na zewnątrz, oraz działanie w jego imieniu przez Prezesa, Wiceprezesów lub Kierownika (Dyrektora) Klubu,
4. ustalanie okresowych planów działalności, oraz preliminarzy budżetowych,
5. składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
7. wyróżnianie członków Klubu,
8. realizacja postulatów organów państwowych i innych organizacji uprawnionych do kierowania sprawami sportu i kultury fizycznej,
9. uchwalanie regulaminów, oraz innych przepisów dotyczących działalności Klubu,
10. ustalanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności kierownika (dyrektora) Klubu,
11. ocena działalności członków Klubu,
12. nadawanie godności honorowego członka Klubu,
13. podejmowanie decyzji w sprawach członkostwa oraz przyjęcie na członka,
14. ustalanie wzoru i kolorystyki logo Klubu.

§ 32.
Kierownik (Dyrektor) Klubu działa w oparciu o zakres obowiązków ustalony przez Zarząd Klubu, kieruje bieżącą działalnością Klubu i działalnością, wykonuje i nadzoruje prace administracyjno-prawne Klubu, zajmuje się sprawami finansowymi w ramach obowiązujących preliminarzy, uczestniczy w naradach i spotkaniach. Wykonuje uchwały i decyzje Zarządu Klubu. Angażuje i zwalnia za zgodą Zarządu Klubu szkoleniowców, zawodników, pracowników administracyjnych i innych osób zatrudnionych w klubie. Przypadku braku obsady na stanowisku Kierownika (Dyrektora) Klubu funkcję tę sprawuje Prezes Klubu.

§ 33.
Komisja Rewizyjna nadzoruje całokształt działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, dokonuje rewizji dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, przynajmniej raz w roku ocenia działalność statutową, gospodarczą, stan majątku i prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych Klubu, składa wnioski w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi Klubu.

§ 34.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§ 35.
1. Członek Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu jeżeli: nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu,
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmują właściwe władze Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
3. odwołany lub zawieszony ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Rozdział V
Majątek Klubu.

§ 36.
Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze pomniejszone o wierzytelności, oraz dochody z działalności gospodarczej.

§ 37.
Na fundusz Klubu składają się:
1. wpisowe i składki członków Klubu,
2. wpływy z zawodów i imprez organizowanych prze Klub,
3. dotacje, darowizny, spadki, zapisy i środki z ofiarności publicznej,
4. wpływy z wynajmu urządzeń i sprzętu,
5. inne wpływy ze statusowej działalności Klubu.

§ 38.
1. Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd zgodnie z zatwierdzonym budżetem. W zakresie realizacji praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest działanie jednoosobowe – Prezesa Klubu lub upoważnionego członka Zarządu.
2. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 39.
Nadzór i kontrolę nad działalnością Klubu sprawuje Prezydent Miasta.

§ 40.
Zmiany statutu mogą być dokonywane przez Walne Zgromadzenie Klubu. Statut i zmiany podlegają zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

§ 41.
1. Z wnioskami o rozwiązanie Klubu mogą wystąpić:
a) Zarząd Klubu,
b) Nie mniej niż 1/3 członków Klubu,
c) Organ nadzorujący Klub.
2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić:
a) na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie,
b) przez władzę rejestracyjną.

§ 42.
1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i cele, na jakie przeznaczony zostanie majątek Klubu.
2. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Klubu.

Przekaż 1,5% swojego podatku Wilkom Morskim